Salgs- og leveringsbetingelser for COMMAS

§ 1. Anvendelse

Enhver tjenesteydelse udføres af COMMAS i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser i det omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

Kundens angivelse af særlige vilkår i dennes ordre, indkøbsbetingelser m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre COMMAS skriftligt har erklæret sig indforstået med de pågældende vilkår.

§ 2. Tilbud/ordre

Et tilbud afgivet af COMMAS gælder i 8 dage fra datoen for afgivelse af tilbuddet, medmindre andet er aftalt skriftligt.

En ordre igangsættes umiddelbart efter kundens skriftlige accept af et konkret tilbud afgivet af COMMAS, eller når COMMAS fremsender en skriftlig bekræftelse på en opgave tildelt af kunden.

Al kommunikation foregår pr. e-mail. Såfremt en oversættelsesopgave fra kundens side ikke fremsendes krypteret, er COMMAS berettiget til at anvende ukrypteret kommunikation i forbindelse med den konkrete oversættelsesopgave, medmindre anden instruks modtages fra kunden.

§ 3. Levering og lagring

Levering af oversættelsen til kunden sker efter den fremgangsmåde, der er aftalt mellem parterne. Hvis ikke andet er aftalt, er COMMAS berettiget til at levere oversættelsen elektronisk via e-mail.

Eventuelt autoriserede oversættelser afsendes efter den fremgangsmåde, der er aftalt mellem parterne. Hvis ikke andet er aftalt, er COMMAS berettiget til at levere den autoriserede oversættelse med almindelig post, anbefalet post eller ved kurér. Levering anses for at være sket på det tidspunkt, hvor COMMAS afsender oversættelsen.

COMMAS er ikke ansvarlig for ikke-modtagelse eller forsinkelse, der skyldes problemer med postvæsenet, hos ISP (Internet Service Provider) eller andre udbydere, fejl eller begrænsninger på serversystemer hos kunden eller andre eller lignende forhold.

COMMAS leverer oversættelsen i det format, der er aftalt mellem parterne. Hvis ikke et format er aftalt, er COMMAS berettiget til at levere oversættelsen i et elektronisk filformat.

COMMAS forpligter sig til at opbevare alt materiale modtaget fra kunden samt alt oversat materiale i minimum 1 måned fra levering til kunden.

COMMAS benytter ofte et oversættelsesværktøj, som memorerer faste sætninger og ord specifikt for hver enkelt kunde og sikrer en kontinuerlig kvalitet i kundens oversættelser. Oversættelseshukommelsen er COMMAS´ ejendom. Såfremt der er tale om oversættelser, hvor det er nødvendigt for COMMAS eller kunden, at originaldokumenterne indeholder personoplysninger, vil COMMAS eller dennes freelanceoversættere sikre, at personoplysninger ikke lagres i oversættelseshukommelsen.

§ 4. Leveringstid

Leveringstid aftales skriftligt mellem kunden og COMMAS inden igangsættelse af ordren.

Såfremt der skal ske hel eller delvis forudbetaling, regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor COMMAS har det forudbetalte beløb i hænde.

Såfremt COMMAS ikke er i stand til at overholde den aftalte leveringstid, er COMMAS forpligtet til omgående at advisere kunden herom.

Levering anses på trods af forsinkelse for at være sket rettidigt, såfremt levering sker senest to hverdage efter det i ordrebekræftelsen oplyste leveringstidspunkt.

COMMAS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuel forsinkelse i leveringen eller manglende levering, hvis forsinkelsens varighed ikke er væsentlig, eller hvis forsinkelsen eller den manglende levering skyldes for sen eller manglende levering fra underleverandørers side, herunder freelanceoversættere, datanedbrud, strømsvigt, manglende internetforbindelse, lynnedslag, brand, vandskader, oversvømmelser, krig, terror, naturkatastrofer, lovændringer eller andre årsager, som COMMAS ikke har nogen indflydelse på.

COMMAS’ ansvar for forsinkelse er i ethvert tilfælde begrænset til maksimalt at udgøre det afkrævede honorar. Erstatningsansvaret er begrænset til direkte skader/tab.

COMMAS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det leverede eller manglende mulighed for at anvende dette.

§ 5. Priser og betaling

Alle angivne priser er eksklusive moms.

De angivne priser for oversættelse, korrekturlæsning og autorisation af oversættelser (bekræftelseshonorar) inkluderer ikke grafisk opsætning og andet DTP-arbejde. Honorar for sådant arbejde forhandles særskilt.

Fakturaer forfalder til betaling pr. forfaldsdag angivet i faktura, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Ved forsinket betaling er COMMAS berettiget til at opkræve rykkergebyrer i henhold til renteloven. Morarente udgør 2 % pr. påbegyndt måned. Ved manglende betaling er COMMAS berettiget til at tilbageholde levering af igangværende opgaver uden ansvar.

Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde betaling eller en del heraf på baggrund af reklamationer eller indsigelser over det af COMMAS udførte arbejde.

§ 6. Kundens forpligtelser

Kunden forpligter sig til at anonymisere alle dokumenter for personoplysninger inden fremsendelse af dokumenter til oversættelse til COMMAS.

§ 7. Efterfølgende ændringer i opgaver

Kunden er berettiget til at foretage ændringer i opgaven efter modtagelse af ordrebekræftelse, herunder ændringer i ordlyd, omfang eller lignende.

I sådanne tilfælde er COMMAS berettiget til at udskyde leveringstidspunktet. Såfremt indholdet og omfanget af opgaven ændres, er COMMAS ud over det aftalte honorar berettiget til at kræve honorar for det merarbejde, ændringen har medført.

Enhver ændring kræver COMMAS’ skriftlige accept.

§ 8. Efterfølgende annullering

Kunden er berettiget til at annullere en opgave mod betaling af honorar for det udførte arbejde. COMMAS er dog berettiget til minimum at beregne sig 25 % af det aftalte honorar.

Kunden er berettiget til at modtage eventuelt arbejde, der måtte være udført af COMMAS på tidspunktet for annulleringen.

§ 9. Kvalitet

COMMAS benytter sig af tjenester fra freelanceoversættere til udførelse af opgaver for kunden og udvælger disse freelanceoversættere under hensyntagen til oversætternes kompetencer og specialeområder.

For så vidt angår det ønskede kvalitetsniveau for den oversættelse, som skal udføres af COMMAS, er kunden forpligtet til at stille alle nødvendige oplysninger til rådighed vedrørende den tekst, som skal oversættes, herunder enhver særlig terminologi eller sprogbrug, som ønskes anvendt.

Såfremt kunden ikke før oversættelsens påbegyndelse har givet sådanne særlige anvisninger eller udleveret referencemateriale eller ordlister, oversættes fagudtryk med de for de pågældende fagudtryk gængse respektive alment forståelige termer.

Kunden er tillige forpligtet til at svare på spørgsmål fra oversætteren, der er relevante i forhold til oversætterens muligheder for at lave oversættelsen i så høj kvalitet som mulig.

§ 10. Fejl og mangler ved det leverede

Eventuel indsigelse over objektive fejl og/eller mangler ved det leverede skal fremsættes skriftligt over for COMMAS senest 14 dage fra levering.

COMMAS er forpligtet til skriftligt at svare begrundet på indsigelser senest 14 dage fra modtagelse af indsigelsen.

Ved COMMAS’ accept af indsigelsen forpligter COMMAS sig til at udbedre fejl og mangler vederlagsfrit inden 14 dage. I modsat fald er kunden berettiget til at kræve afslag i prisen for det udførte arbejde.

Afhjælpning af fejl og/eller mangler foretaget uden COMMAS’ skriftlige accept berettiger ikke til afslag i prisen eller erstatning af anden art.

COMMAS’ ansvar for fejl og mangler er i ethvert tilfælde begrænset til maksimalt at udgøre det afkrævede honorar. Erstatningsansvaret er begrænset til direkte skader/tab. COMMAS er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for kunden for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det leverede eller manglende mulighed for at anvende dette.

§ 11. Erstatningsansvar og skadesløsholdelse

For så vidt angår ansvar for forsinkelse henvises til § 4 og for fejl og/eller mangler til § 10.

Kunden skal holde COMMAS skadesløs for ethvert krav fremsat af tredjemand som følge af en hævdet krænkelse af ejendomsret, immaterielle rettigheder eller rettigheder i øvrigt til kildetekst og den af COMMAS leverede oversatte eller korrekturlæste tekst.

COMMAS kan ikke drages til ansvar for skader på eller tab af dokumenter, oplysninger og lignende, som kunden stiller til rådighed for COMMAS, eller ansvar for tab eller skader som følge af anvendelse af informationsteknologi, internettet eller nyere former for telekommunikation, medmindre det kan godtgøres, at COMMAS har optrådt groft uagtsomt i så henseende.

§ 12. Ophavsret

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, har kunden ophavsretten til enhver oversættelse, som leveres af COMMAS.

§ 13. Fortrolighed

COMMAS behandler alle informationer modtaget af kunden som kommercielt fortrolige og må ikke offentliggøre eller på anden vis videreformidle modtagne informationer til offentligheden eller tredjemænd med undtagelse af informationer, der videregives til underleverandører med henblik på opfyldelse af aftalen.

COMMAS er forpligtet til at sikre, at eventuelle underleverandører iagttager fortrolighedsforpligtelsen.

§ 14. GDPR

COMMAS er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med indgåelse og administration af denne aftale.

Behandlingsgrundlaget og formålet med behandlingen er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (aftaleadministration).

COMMAS registrerer kontaktoplysninger i form af navn, e-mailadresse og telefonnummer på kontaktperson ved kunden. Andre personoplysninger kan blive indhentet, hvis de er nødvendige for aftaleadministrationen.

Der vil aldrig blive indhentet eller opbevaret følsomme personoplysninger. COMMAS opbevarer ikke personoplysningerne i længere tid, end det er nødvendigt til opfyldelse af formålet. COMMAS videregiver ikke de omhandlede personoplysninger til tredjemand, medmindre COMMAS er forpligtet hertil.

Der henvises til COMMAS’ privatlivspolitik for nærmere information om COMMAS’ behandling af personoplysninger.

§ 15. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne i anledning af nærværende aftale, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Århus under anvendelse af dansk ret.